Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.
Laatimispäivämäärä 9.10.2015

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Valoteknillinen Seura ry (SVS)
Särkiniementie 3, 00210 Helsinki
y-tunnus: 0970313-2

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heikki Härkönen (toimitusjohtaja)
sähköposti: heikki.harkonen@valosto.com
puh. +358 400 869339

3. Rekisterin nimi

Valoakatemian asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja tallennetaan SVS:n liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, kuten asiakassuhteen hallintaan ja hoitoon sekä palvelujen kehittämistä varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavat tiedot:
Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yrityksen nimi ja salasana.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin asiakassuhde jatkuu.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään hänen täyttäessään lomakkeen.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. SVS ei luovuta tietoja muille kolmansille osapuolille, eikä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Verkon yli siirrettäessä tiedot suojataan SSL- tai SSH-tekniikalla. Rekisterin palvelinlaitteistoa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesti.

Rekisterin käyttö on ohjeistettu. Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu sekä verkkotekniikan että henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Rekisterin käyttö- ja ylläpito-oikeudet on rajoitetulla joukolla SVS:n toimihenkilöitä, joiden toimenkuvaan järjestelmän ylläpito kuuluu.

10. Tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta kerran vuodessa. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaiseen kieltoon henkilötietojensa käyttämisestä.